Zásady ochrany osobných údajov

1. Označenie prevádzkovateľa a všeobecné informácie

SZČO Naďa Ulehlová – Fyziojoga, so sídlom Ondrejovova 884/3, 82103 Bratislava-Ružinov, IČO: 51339200, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku www.fyzioyoga.sk (ďalej ako „webová stránka“).

V súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom na webovej stránke dochádza ku spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré navštevujú webovú stránku a využívajú tam poskytované služby Prevádzkovateľa (ďalej len „dotknuté osoby“). Za účelom spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb obsahujú tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ku ktorému dochádza na webovej stránke a tiež prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Nižšie v týchto Zásadách nájdete okrem iného informácie o tom, na akom právnom základe a za akým účelom sú osobné údaje spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké kategórie osobných údajov spracúva a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese: Naďa Ulehlová – Fyziojoga, Ondrejovova 884/3, 82103 Bratislava-Ružinov, e-mailom na e-mailovú adresu info@fyzioyoga.sk alebo na tel. č.: +421 903 750 306. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

3. Komu prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše spracúvané osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) – Websupport s.r.o.,
  • spoločnosť poskytujúca služby v oblasti správy webovej stránky – Cread Digital, s.r.o.,
  • spoločnosť poskytujúca newsletter služby – Sendinblue SAS.

Pri plnení zmluvy voči zákazníkom Prevádzkovateľa (registrovaným používateľom využívajúcim online platené služby) môže byť príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť poskytujúca služby online platobnej brány, ktorá vystupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatného prevádzkovateľa a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov touto spoločnosťou nájdete na ich príslušných webových stránkach.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov môžu patriť aj spoločnosti (najmä Google, LLC a  Facebook, Inc.,), ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v sekcii „Cookies policy“.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosti Facebook Ireland Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo v prípade, ak si objednávate niektorú z platených služieb na webovej stránke, ktorá v sebe zahŕňa zverejnenie osobných údajov na sociálnych sieťach v zmysle príslušných obchodných podmienok. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

4. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií a profilovanie

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa , v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach, ako aj v prípade, ak si objednávate niektorú z platených služieb na webovej stránke, ktorá v sebe zahŕňa zverejnenie osobných údajov na sociálnych sieťach v zmysle príslušných obchodných podmienok, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc., Google, LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.